Verslag informatiebijeenkomst Q&A: EETS-gebiedsverklaring Blankenburgverbinding

 

  • Datum: 16 januari 2024
  • Locatie: Online vergadering

Verslag van de besprekingen

De informatiebijeenkomst was uitsluitend bedoeld om verduidelijkingen of uitleg te verschaffen over de Q&A EETS-gebiedsverklaring Blankenburgverbinding. 
RDW gaf een overzicht van eerdere marktconsultaties met betrekking tot het tolheffingsstelsel voor de Blankenburgverbinding ('e-tol') en presenteerde de verwachte planning voor de accreditatie en de invoering van de e-tol. De verwachting is dat de e-tol in Q4 2024 van start zal gaan. 
Deelnemers kregen vervolgens de gelegenheid om verduidelijkende vragen te stellen over de Q&A EETS-gebiedsverklaring Blankenburgverbinding, die voorafgaand aan deze informatievergadering werd gepubliceerd. De volgende verduidelijkende vragen werden gesteld:

Is de tol voor de Blankenburgverbinding onderhevig aan btw?

Nee, de tol wordt beschouwd als een belasting en is dus niet onderhevig aan btw. 

Zijn er schattingen over het aantal potentiële EETS-klanten? Jullie deelden eerder de aanname dat 13% van de vrachtwagens in Nederland buitenlands zou zijn. We zouden graag willen weten hoeveel van de 87% lokale (nationale) vrachtwagens geregeld in het buitenland rijden.

Aangezien de Blankenburgverbinding nog niet werd geopend, is het moeilijk om deze verkeersgegevens in te schatten. 
Ongeveer 10% van de voertuigen die gebruik zullen maken van de Blankenburgverbinding, zijn naar schatting zware voertuigen. De meest actuele prognose hieromtrent werd gedeeld via de pagina Q&A: EETS-gebiedsverklaring Blankenburgverbinding.
Hoewel de zware voertuigen in Nederland voornamelijk lokale (nationale) vrachtwagens zijn, blijkt uit een studie die werd uitgevoerd voor de toekomstige Vrachtwagenheffing dat ongeveer een derde van deze lokale vrachtwagens regelmatig de Nederlandse grens overgaat. 

Tot slot hebben we ook cijfers gepubliceerd over het Eurovignet in Nederland, die kunnen helpen bij het inschatten van een business case voor EETS-aanbieders. Deze cijfers vindt u zo:

  1. Ga naar tenderned.nl.
  2. Klik op het tabblad ‘Documenten’.
  3. Klik op ‘Alle documenten’.
  4. Download het document 
    20230704 Report (EN and NL) and slides of presentation (EN) regarding Meeting EETS providers on Heavy Goods Vehicle Charge 15 June 2023.pdf.
  5. Ga naar pagina 72 van het document.

Kunnen wij in plaats van een bankgarantie een zekerheidsstelling via een Escrow-rekening bieden?

De bankgarantie is verplicht voor elke (E)ETS-aanbieder in het EETS-gebied Blankenburgverbinding.

Klopt het dat er in de toekomst drie afzonderlijke Nederlandse EETS-gebieden zullen zijn: Blankenburgverbinding, ViA15 en de nationale Vrachtwagenheffing? Moet een EETS-aanbieder die zich accrediteert voor één van deze EETS-gebieden, zich ook accrediteren voor de andere Nederlandse EETS-gebieden?

De Blankenburgverbinding, de ViA15 en de Vrachtwagenheffing zullen inderdaad drie afzonderlijke EETS-gebieden zijn. Op grond van artikel 5 van de EETS-richtlijn (richtlijn 2019/520) moeten EETS-aanbieders overeenkomsten sluiten voor alle EETS-gebieden in een bepaalde lidstaat binnen een termijn van 24 maanden na het sluiten van de eerste overeenkomst in die lidstaat. Dit geldt ook voor Nederland. 

Slotopmerkingen en aanvullende vragen

RDW wees erop dat er sinds de publicatie van de eerste versie van de EETS-gebiedsverklaring Blankenburgverbinding in oktober 2023, beperkte wijzigingen werden aangebracht die binnenkort zullen worden gepubliceerd in een nieuwe versie van de EETS-gebiedsverklaring (versie 1.1). 
Aanvullende vragen over de EETS-gebiedsverklaring Blankenburgverbinding kunnen nog steeds worden ingediend bij RDW en zullen, samen met de bijbehorende antwoorden, worden gepubliceerd op de pagina Q&A: EETS-gebiedsverklaring Blankenburgverbinding.

Tot slot herhaalde RDW zijn inzet voor een open en constructieve dialoog. (E)ETS-aanbieders werden en worden aangemoedigd om eventuele wensen voor aanvullende (bilaterale) gesprekken met RDW kenbaar te maken. Tot slot spraken verschillende deelnemers hun dank en waardering uit voor deze informatiebijeenkomst en de mogelijkheid om met RDW in dialoog te gaan met betrekking tot de EETS-gebiedsverklaring Blankenburgverbinding. 

Disclaimer

Het verslag van deze informatiebijeenkomst is zowel in het Nederlands als in het Engels opgesteld. Het Nederlandstalige verslag prevaleert boven vertalingen in andere talen.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit verslag, de gevoerde besprekingen of de gebruikte presentatie. De presentatie die tijdens de informatiebijeenkomst werd getoond, kunt u onder dit verslag terugvinden.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?
1. Niet goed 5. Erg goed