Q&A: EETS-gebiedsverklaring Blankenburgverbinding

Op deze pagina vindt u antwoord op alle ingezonden vragen over de EETS-gebiedsverklaring Blankenburgverbinding.

Kunt u ons de schatting sturen voor het jaarlijkse inkomen van de tol, indien van toepassing inclusief een schatting voor de verhoging van de tol in de loop der jaren wanneer de A24/Blankenburgverbinding steeds bekender en meer geaccepteerd wordt?

De schattingen zijn de volgende. 

Base case uit 2015:

 • 2025: 20,3 mln (‘60k per dag‘)
 • 2030: 21,9 mln (‘65k per dag‘)
 • 2035: 23,6 mln (‘70k per dag‘)

Passages 2030 laag tarief 91% en hoog tarief 9%.

Geactualiseerde base case:

 • 2025: 18,4 mln (‘55k per dag‘)
 • 2030: 20,0 mln (‘60k per dag‘)
 • 2035: 20,3 mln (‘60k per dag‘)

Passages 2030 laag tarief 93% en hoog tarief 7%.

Toelichting:

 • Prognose MLT 2030 ligt circa 10% lager dan WLO Hoog 2030.
 • Gemiddelde WLO Laag en Hoog 2040 resulteert ook in lager gebruik BBV.
 • Correctie resulteert in wat minder voertuigen in hoog tarief.
 • De prognoses zijn slechts inschattingen en onderhevig aan onzekere factoren. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.


De schattingen van de business case vindt u ook in onze presentatie op Tenderned:

 1. Ga naar tenderned.nl.
 2. Klik op het tabblad ‘Documenten’.
 3. Klik op ‘Alle documenten’.
 4. Download het document 
  20230704 Report (EN and NL) and slides of presentation (EN) regarding Meeting EETS providers on Heavy Goods Vehicle Charge 15 June 2023.pdf.

Wat is het tarief voor een passage van de A24/Blankenburgverbinding? Kunt u ons ook een geschat gemiddeld inkomen per vrachtwagen per jaar verstrekken?

 • Auto's, bestelwagens en motorfietsen (tot en met 3.500 kg): € 1,45 per passage.
 • Vrachtwagens en andere voertuigen (boven 3.500 kg): € 8,70 per passage.


De schattingen van de business case vindt u ook in onze presentatie op Tenderned:

 1. Ga naar tenderned.nl.
 2. Klik op het tabblad ‘Documenten’.
 3. Klik op ‘Alle documenten’.
 4. Download het document 
  20230704 Report (EN and NL) and slides of presentation (EN) regarding Meeting EETS providers on Heavy Goods Vehicle Charge 15 June 2023.pdf.

Is de betaaltermijn dagelijks na 28 dagen?

De betalingstermijn van 4 weken begint voor elke individuele Betalingsvordering (artikel 33.3 EETS-gebiedsverklaring Blankenburgverbinding).

Zijn de termijnen voor bankgaranties niet te kort?

De tijdlijn voor de bankgarantie is grotendeels afgestemd op het Belgische kilometerheffingssysteem en wordt als marktconform beschouwd.

Is er een minimumbedrag voor de bankgarantie?

Zoals uiteengezet in Bijlage II bij Uitvoeringsverordening (EU) 2020/204 van de Commissie, mag de bankgarantie niet hoger zijn dan het gemiddelde maandelijkse toltransactiebedrag dat de (E)ETS-aanbieder betaalt voor dit tolgebied. Daarom wordt er geen minimum bankgarantie verstrekt, omdat dit minimumbedrag voor kleine (E)ETS-aanbieders potentieel hoger zou kunnen zijn dan hun gemiddelde maandelijkse toltransactiebedrag.

Met betrekking tot de termijn voor de implementatie van wijzigingen: de voorziene termijn van drie kalendermaanden is, afhankelijk van de eisen, mogelijk te kort. Andere tolheffers kunnen immers ook op hetzelfde moment wijzigingen vereisen. Kan deze termijn worden aangepast?

De periode van drie kalendermaanden is marktconform en is de minimale termijn die zal worden toegepast door de tolheffer. Bovendien, indien naar het oordeel van de tolheffer een langere periode nodig wordt geacht voor het succesvol afronden van de tests, zal de tolheffer een langere termijn dan de drie kalendermaanden toepassen (artikel 16.3 EETS-gebiedsverklaring Blankenburgverbinding).

Waarom is de kwartaalrapportage benodigd?

Kwartaalrapporten zijn verplicht voor alle (E)ETS-aanbieders. Dit is een middel om de kwaliteit te waarborgen en is noodzakelijk voor boekhoudkundige doeleinden.

Tol kan op verschillende manieren worden geïnd. Bijvoorbeeld door dienstaanbieders in naam en namens de tolheffer. Hoe moet de tijdelijke tolheffing in dit verband worden begrepen?

De tol is een vergoeding voor het gebruik van de Blankenburgverbinding. De tolheffer kent geen weggebruiksrechten toe aan (E)ETS-aanbieders, noch stellen de (E)ETS-aanbieders facturen op in naam van en namens de tolheffer. De (E)ETS-aanbieder stelt zijn factuur op in zijn eigen naam, zoals vermeld in artikel 26.6 van de EETS-gebiedsverklaring Blankenburgverbinding.

Is het de (E)ETS-aanbieder toegestaan om onderaannemers te gebruiken, met name verkooppartners, hetzij alleen voor de bemiddeling van betalingen of in de toeleveringsketen van weggebruiksrechten?

Beide zijn toegestaan.

Zijn er beperkingen met betrekking tot de overdracht van tolheffingen (of gebruikerskosten voor weggebruiksrechten) of met betrekking tot het gebruik ervan voor schuldverpanding?

Indien de vraag betrekking heeft op factoring, kunnen we u informeren dat factoring inderdaad is toegestaan.

Wij gaan ervan uit dat het EETS-contract alleen door de tolheffer kan worden opgezegd om geldige redenen. Gewone opzegging is alleen mogelijk door de (E)ETS-aanbieder. Is dit begrip, dat overigens overeenkomt met de Europese vereisten, correct?

Deze aanname is juist.

Is er een tijdsplan beschikbaar wanneer de accreditatie van (E)ETS-aanbieders kan beginnen en wanneer u verwacht dat de eerste (E)ETS-aanbieders hun diensten zullen aanbieden?

De indicatieve tijdslijn is dat vanaf 01-01-2024 alle (E)ETS-aanbieders de mogelijkheid hebben om te melden voor een interessegesprek. Het accreditatieproces zelf kan beginnen op 01-02-2024. De start van diensten door (E)ETS-aanbieders kan direct na de accreditatie plaatsvinden, maar natuurlijk niet voor de start van het tolheffingssysteem.

Zullen alle (E)ETS-aanbieders tegelijk live gaan?

(E)ETS-aanbieders die vóór de lancering geaccrediteerd zijn, zullen in staat zijn om hun diensten aan te bieden vanaf het moment van go-live.

Kan een EETS-aanbieder kiezen om zich eerst aan te melden voor de Blankenburgverbinding en vervolgens voor het nationale GNSS-systeem OF zich eerst aan te melden voor het nationale GNSS-systeem en pas daarna de Blankenburgverbinding?

De EETS-richtlijn schrijft niet voor in welk EETS-domein de EETS-aanbieders eerst moeten beginnen. Wat betreft de Nederlandse EETS-domeinen zullen er geen aanvullende eisen worden opgelegd wat betreft toegang tot Nederland.

Zijn er bindende deadlines tegen wanneer de (E)ETS-aanbieder de accreditatie moet voltooien?

Er is geen vaste einddatum waarvoor het accreditatieproces voltooid moet zijn. Natuurlijk moet voor het aanbieden van diensten vanaf de livegang, het bewijs van accreditatie van tevoren worden verkregen.

Dat gezegd hebbende, beschrijft de EETS-gebiedsverklaring Blankenburgverbinding het proces met betrekking tot de tijdslijnen als volgt op hoog niveau: de (E)ETS-aanbieder levert een testplanning aan de tolheffer als onderdeel van het serviceplan, en verder een gedetailleerd testplan als onderdeel van de testfase van de accreditatie. De (E)ETS-aanbieder en tolheffer zullen samen de planning volgen. Het handhaven van de voorziene tijdlijn is relevant voor de beoordeling of een test al dan niet succesvol is afgerond.

Hoeveel (E)ETS-aanbieders kunnen parallel door u worden geaccrediteerd en geldt er een 'wie het eerst komt, wie het eerst maalt'-principe?

RDW heeft de ambitie om accreditatie voor alle aangemelde (E)ETS-aanbieders parallel te laten verlopen.

Wanneer wordt de Blankenburgverbinding geopend voor publiek?

De huidige planning gaat uit van opening van de Blankenburgverbinding in Q4 2024.

Is het juist dat er slechts één gedeelte tol zal worden geheven (4 km van ingang tot uitgang van de tunnel)?

Ja, dat is correct.

Zal dezelfde hoofddienstaanbieder worden aangesteld voor zowel de Blankenburgverbinding als de ViA15?

Wanneer de ViA15 live gaat, zal de aangestelde Hoofddienstaanbieder voor A24/Blankenburgverbinding ook dienstdoen als Hoofddienstaanbieder voor het EETS-domein ViA15. Op dit moment is de exacte datum van de livegang van de ViA15 nog niet bepaald.

Geldt de tol voor alle vrachtwagens boven de 3,5 ton? Kunt u bevestigen dat er geen kortingsregeling is voor houders van vrachtwagens?

Tolheffingen zijn gebaseerd op het maximale toegestane gewicht van het voertuig (artikel 5 ‘Wet tijdelijke tolheffing A24/Blankenburgverbinding en ViA15’) en gelden voor zowel nationale als buitenlandse voertuigen. De tarieven worden verder gespecificeerd in artikel 2 van de Regeling tijdelijke tolheffing A24/Blankenburgverbinding en ViA15. Voertuigen met een maximaal toegestaan gewicht boven 3.500 kilogram worden belast met een tarief van € 8,70 per doorgang. Militaire voertuigen zijn vrijgesteld van tolheffingen. Bovendien komen voertuigen van de brandweer, politie, bepaalde ambulancediensten en rouwauto’s ook in aanmerking voor vrijstelling.

Er is geen kortingsregeling voor Houders van vrachtwagens. Aangezien de A/24Blankenburgverbinding een ander EETS-domein is dan de toekomstige heffing voor zware voertuigen, worden Houders van vrachtwagens wel vrijgesteld van de heffing voor zware voertuigen tijdens hun passage van de A24/Blankenburgverbinding (en is er dus geen dubbele tol verschuldigd).

Is het correct dat alle EETS-gebiedsverklaringen  voor nationale tolheffing, de Blankenburgverbinding en ViA15 hetzelfde zullen zijn?

De EETS-gebiedsverklaringen voor Blankenburgverbinding en ViA15 zullen grotendeels vergelijkbaar zijn, bijvoorbeeld omdat beide EETS-domeinen betrekking hebben op een tolhefferdominant scenario en dezelfde technologie gebruiken (ANPR). Desalniettemin zullen beide EETS-gebiedsverklaringen natuurlijk worden afgestemd op de verschillende tolgedeelten.

De EETS-gebiedsverklaring voor de heffing voor zware voertuigen vertoont gelijkenissen met de EETS-gebiedsverklaring Blankenburgverbinding en EETS-gebiedsverklaring ViA15, maar zal worden afgestemd op de dynamiek van het heffingssysteem voor zware voertuigen, namelijk een EETS-aanbieder dominant scenario en het gebruik van DSRC- en GNSS-technieken (boordapparatuur).

Op welke termijn wordt een hoofddienstaanbieder voor A24/Blankenburgverbinding en Via15 gezocht? Zullen wijziging worden aangebracht aan de EETS-gebiedsverklaring nadat de hoofddienstaanbieder wordt gegund?

RDW heeft al eerder in 2023 de Hoofddienstaanbieder gegund. Hoewel (belangrijke) wijzigingen in de EETS-gebiedsverklaring momenteel niet voorzien zijn, heeft de tolheffer te allen tijde het recht om één of meer bepalingen van het EETS-gebiedsverklaring te wijzigen, zoals uiteengezet in de artikelen 15 en 16 van het EETS-gebiedsverklaring Blankenburgverbinding.

Hoe zullen houders worden gehandhaafd?

Indien er geen Dienstverleningsovereenkomst is afgesloten voor een passerend voertuig en er binnen een periode van 72 uur geen rechtstreekse betaling aan de tolheffer is gedaan voor de passage, zal een betalingsherinnering worden verstuurd indien de naam en het adres van de Houder van het voertuig beschikbaar zijn. Als er binnen de gestelde periode geen betaling wordt verricht, wordt er een boete opgelegd aan de Houder van het voertuig. Indien de opgelegde boete niet wordt betaald, of als het niet mogelijk is om een betalingsherinnering te sturen, wordt het kenteken van het voertuig op een waarschuwingslijst geplaatst, zodat het voertuig kan worden aangehouden.

De ETS-aanbieder biedt zijn functionaliteiten ook aan in de applicaties van derden. Zo is het mogelijk om in de applicatie van een specifieke bank via de ETS-aanbieder te betalen voor parkeren. Is het ook toegestaan om via deze weg tolgelden te innen? De ETS-aanbieder blijft te allen tijden duidelijk vermeld.

Het is (E)ETS-aanbieders toegestaan om met onderaannemers en business partners of andere derden te werken zolang aan alle voorwaarden uit de EETS-gebiedsverklaring Blankenburgverbinding wordt voldaan. Daarbij merken we voor de volledigheid op dat er altijd een Dienstverleningsovereenkomst tot stand moet komen tussen de dienstaanbieder en de Houder.  

Indien de landcode bij een kenteken niet gevonden kan worden (bijvoorbeeld door een foute ingave van de Houder), mag het kenteken dan zonder landcode doorgestuurd worden?

Het is een verplichting om bij aanmelding van een nieuw contract voor een kenteken (Whitelist) of bij beëindiging van een contract voor een kenteken (Blacklist) de landcode mee te sturen. Mocht deze niet aanwezig zijn dan zal er na aanlevering van het bericht een foutmelding worden gegeven. Dit is te lezen in het bericht specificatie document (, 0b).

Wat wordt bedoeld met de volgende zin: “Wijzigingen van de klantenlijst moeten onmiddellijk aan de tolheffer bezorgd worden.”? Is dit bijvoorbeeld onder de 500 ms?

Het actueel zijn van de status van dienstverlenings-overeenkomsten is van groot belang voor de juiste toekenning van een passage aan een (E)ETS-aanbieder of het rechtstreeks betalen kanaal. Een onjuiste status van een dienstverleningsovereenkomst leidt tot klachten van houders. De tolheffer wil dan ook ‘near real-time’ dienstverlenings-overeenkomsten ontvangen die zijn afgesloten (nieuw), aangepast, beëindigd, opgeschort of dat de opschorting is beëindigd.

Ontvangen van de factureringsgegevens: Stuurt de RDW foto's van kentekens of transactie data?

De RDW stuurt transactiedata, in de vorm van een BillingDetail. 
Op verzoek van en met toestemming van de Gecontracteerde Houder kunnen de bij een transactie behorende foto's worden opgevraagd.

Wat is de autorisatieprocedure? Is het een real time autorisatie of gebaseerd op batches?

De (E)ETS-aanbieder geeft via whitelist/blacklist aan de tolheffer door dat zij garant staat (dan wel die garantstelling hebben ingetrokken) voor de betaling van de passages van een kenteken. De uitwisseling van die lijsten wordt beveiligd met certificaten. Hoe de (E)ETS-aanbieder zelf de garantstelling voor de betaling door de Gecontracteerde Houder aan de (E)ETS-aanbieder organiseert (tankkaart of iets anders) is aan de (E)ETS-aanbieder zelf.

Hoe gaat u om met dubbele transacties? Dit kan het geval zijn als twee (E)ETS-aanbieders hetzelfde kenteken in hun bestand hebben.

Als er meerdere Dienstverleningsovereenkomsten voor hetzelfde kenteken zijn gesloten, wordt uitgegaan van de laatste in werking getreden overeenkomst. Zie ook art. 8e, tweede lid van de ‘Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15.’

Moet er een aparte Dienstverleningsovereenkomst gesloten worden tussen de (E)ETS-aanbieder en de houders voor de A24/Blankenburgverbinding, of mag deze opgenomen worden in de bestaande algemene voorwaarden van de (E)ETS-aanbieder?

Er moet een dienstverleningsovereenkomst te worden gesloten tussen de (E)ETS-aanbieder en de Houder, waarvan de inhoud moet voldoen aan de bepalingen van artikel 8b, 3 "Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15". Daarnaast is ook artikel 26 van de EETS Gebiedsverklaring Blankenburgverbinding relevant in dit verband, waar bijvoorbeeld is gesteld dat een dienstverleningsovereenkomst niet eerder mag ingaan dan go live. Er worden verder geen aanvullende eisen gesteld aan de wijze waarop de dienstverleningsovereenkomst met de houders tot stand moet komen.

Zal het toltarief voor de Blankenburgverbinding ook worden gedifferentieerd op basis van de CO2-klasse van de voertuigen? 

Zoals toegelicht in de nota van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat van 11 oktober 2023, wordt vooralsnog geen differentiatie van het toltarief volgens CO2-klasse voorzien. 

Is de tol voor de Blankenburgverbinding onderhevig aan btw? 

Nee, de tol wordt beschouwd als een belasting en is dus niet onderhevig aan btw. 

Zijn er schattingen over het aantal potentiële EETS-klanten? Jullie deelden eerder de aanname dat 13% van de vrachtwagens in Nederland buitenlands zou zijn. We zouden graag willen weten hoeveel van de 87% lokale (nationale) vrachtwagens geregeld in het buitenland rijden.

Aangezien de Blankenburgverbinding nog niet werd geopend, is het moeilijk om deze verkeersgegevens in te schatten. 

Ongeveer 10% van de voertuigen die gebruik zullen maken van de Blankenburgverbinding, zijn naar schatting zware voertuigen. De meest actuele prognose hieromtrent werd gedeeld via de pagina Q&A: EETS-gebiedsverklaring Blankenburgverbinding.
Hoewel de zware voertuigen in Nederland voornamelijk lokale (nationale) vrachtwagens zijn, blijkt uit een studie die werd uitgevoerd voor de toekomstige Vrachtwagenheffing dat ongeveer een derde van deze lokale vrachtwagens regelmatig de Nederlandse grens overgaat. 

Tot slot hebben we ook cijfers gepubliceerd over het Eurovignet in Nederland, die kunnen helpen bij het inschatten van een business case voor EETS-aanbieders. Deze cijfers vindt u zo:

 1. Ga naar tenderned.nl.
 2. Klik op het tabblad ‘Documenten’.
 3. Klik op ‘Alle documenten’.
 4. Download het document 
  20230704 Report (EN and NL) and slides of presentation (EN) regarding Meeting EETS providers on Heavy Goods Vehicle Charge 15 June 2023.pdf.
 5. Ga naar pagina 72 van het document.

Kunnen wij in plaats van een bankgarantie een zekerheidsstelling via een Escrow-rekening bieden?

De bankgarantie is verplicht voor elke (E)ETS-aanbieder in het EETS-gebied Blankenburgverbinding.

Klopt het dat er in de toekomst drie afzonderlijke Nederlandse EETS-gebieden zullen zijn: Blankenburgverbinding, ViA15 en de nationale Vrachtwagenheffing? Moet een EETS-aanbieder die zich accrediteert voor één van deze EETS-gebieden, zich ook accrediteren voor de andere Nederlandse EETS-gebieden?

De Blankenburgverbinding, de ViA15 en de Vrachtwagenheffing zullen inderdaad drie afzonderlijke EETS-gebieden zijn. Op grond van artikel 5 van de EETS-richtlijn (richtlijn 2019/520) moeten EETS-aanbieders overeenkomsten sluiten voor alle EETS-gebieden in een bepaalde lidstaat binnen een termijn van 24 maanden na het sluiten van de eerste overeenkomst in die lidstaat. Dit geldt ook voor Nederland. 

Disclaimer

Deze Q&A is er alleen voor bedoeld om de EETS-gebiedsverklaring Blankenburgverbinding en de bijlagen toe te lichten. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. 

Wij hebben ons het recht voorbehouden om gelijke of gelijksoortige vragen te groeperen en samen te beantwoorden, en om deze vragen niet te beantwoorden: 

 • Vragen ingediend na de uiterste indieningstermijn.
 • Vragen die verder gaan dan alleen een verduidelijking of toelichting bij de EETS-gebiedsverklaring Blankenburgverbinding en die er bijvoorbeeld op zouden gericht zijn een onderhandeling te starten.
 • Vragen waarvan een geïnteresseerde (kandidaat-) (E)ETS-aanbieder aangeeft of suggereert dat deze vertrouwelijk behandeld moet worden en daardoor dus niet openbaar bekend te maken zijn.


De antwoorden van de tolheffer staan zowel in het Nederlands als in het Engels op deze website. De Nederlandstalige antwoorden hebben de voorkeur boven een vertaling daarvan in enige andere taal. Dit geldt ook voor de EETS-gebiedsverklaring Blankenburgverbinding.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?
1. Niet goed 5. Erg goed